drukuj

Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku A, ul. Jagiellońska 3 oraz na parterze budynku C.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Paweł Klamka
tel. 52 349-7236

fax 52 349-7579
e-mail: zoin@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Oddział Ochrony Informacji Niejawnych

 

Kierownik Kancelarii Tajnej/Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych 

Ewa Pierzchalska 
tel. 52 349-7578
e-mail: epierzchalska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Maciej Antczak
tel. 52 349-7699
e-mail: mantczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Administrator Systemu

Jerzy Gerszewski
tel. 52 349-7239
e-mail: j.gerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Do zadań Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych należy m.in.:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 1. Prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 2. Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 4. Zapewnienie funkcjonowania i ochrony systemów teleinformatycznych, w których
  są przetwarzane informacje niejawne;
 5. Prowadzenie Kancelarii Tajnej.


Oddział Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie obsługi w zakresie ochrony informacji niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wraz z Delegaturami w Toruniu i we Włocławku oraz w n/w jednostkach rządowej administracji zespolonej:

 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy;
 2. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  w Bydgoszczy;
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy;
 4. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;
 5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu;
 6. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 7. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy;
 8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 9. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy;
 10. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
 11. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy;
 12. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. oświadczeń majątkowych i przeciwdziałania korupcji

Monika Konklewska
tel./fax 52 349-7696
e-mail: mkonklewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Magdalena Pinkowicka
tel./fax 52 349-7696
e-mail: mpinkowicka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Andrzej Szklarek
tel./fax 52 349-7696
e-mail: aszklarek@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się realizacją zadań w zakresie oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu przez osoby pełniące funkcje i zajmujące stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dodatkowo realizujemy zadania w zakresie konfliktu interesów i prewencji antykorupcyjnej.

Oddział informatyki i telekomunikacji

Kierownik
Andrzej Wilemski
tel./fax 52 349-7717
e-mail: andrzejw@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in.:

 1. Zabezpieczaniem prawidłowego funkcjonowania od strony informatycznej systemów komputerowych działających w Urzędzie;
 2. Obsługą informatyczną Urzędu;
 3. Zabezpieczeniem obsługi łączności telefonicznej, faksowej, wideokonferencyjnej oraz infrastruktury sieciowej dla potrzeb Urzędu;
 4. Obsługą nagłośnienia konferencji, narad i szkoleń prowadzonych w budynkach Urzędu.

 

Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa fizycznego i dozoru

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Zajmujemy się realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru, ochrony fizycznej i ochrony przeciwpożarowej Urzędu, w tym m.in.:

 1. Monitorowanie funkcjonowania i utrzymania w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu w obiektach Urzędu;
 2. Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu w Bydgoszczy oraz jego Delegaturach;
 3. Wykonywanie czynności portierskich;
 4. Realizacja zadań powierzonych Dyrektorowi Generalnemu Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie.
 

Pliki do pobrania:

 1. Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie składania oświadczeń majątkowych - najczęściej popełniane błędy w trakcie wypełniania oświadczeń majątkowych pdf
 2. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa pdf
 3. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty pdf
 4. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. pdf
 5. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego wojewózdztwa. pdf
 6. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego powiatu. pdf
 7. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym radnego gminy. pdf