drukuj

Mogą nas Państwo znaleźć w budynku Urzędu w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3, w pokoju 137 (I piętro).

Dyrektor
Agnieszka Makara
ul. Jagiellońska 3, pok. 137, I piętro
tel. 52 349-7330
fax 52 349-7332
e-mail: wnik_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Kierownik
Mariusz Kaźmierczak
ul. Jagiellońska 3, pok. 139, I piętro
tel. 52 349-7277
fax 52 349-7332
e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl ; mkazmierczak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. Redagowanie i wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 2. Prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i udostępnianie go do powszechnego wglądu zainteresowanym i jego dystrybucja;
 3. Przekazywanie przez Wojewodę aktów prawa miejscowego ministrowi właściwemu do spraw administracji oraz przekazywanie rozporządzeń porządkowych Wojewody Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane;
 4. Publikowanie rozporządzeń porządkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 5. Ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktów prawnych Wojewody z zakresu obrony cywilnej i obronności.


Od 1 stycznia 2012 r. Dzienniki Urzędowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej, które można przejrzeć, pobrać lub wydrukować ze strony: www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl

Zbiory Dzienników są udostępnione również w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, I piętro, Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego, pok. 139 tel. 52 349-7277, pok. 135; tel. 52 349-7334; e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl) oraz w wersji elektronicznej w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Konarskiego 1-3, budynek B parter pok.  4.

Oddział Kontroli


Kierownik
Bogusława Głowacka
ul. Jagiellońska 3, pok. 133, I piętro
tel. 52 349-7274
fax 52 349-7332
e-mail: bglowacka@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zadań Oddziału należy m.in.:

 

 1. Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli;
 2. Współpraca z organami kontroli państwowej i organami prokuratury;
 3. Sporządzanie  rocznego  planu  kontroli  Wydziału  oraz sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału;
 4. Sporządzanie rocznego planu kontroli Urzędu w oparciu o uzgodnione wzajemnie roczne plany kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Urzędu;
 5. Sporządzanie  informacji  o  stopniu  realizacji  przez  Urząd  wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej;
 6. Realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego;
 7. Koordynowanie spraw związanych z kontrolami prowadzonymi w Urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontroli zewnętrznej oraz przechowywanie dokumentów związanych z kontrolami zewnętrznymi;           
 8. Prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień do kontroli;
 9. Realizacja zadań wynikających z kompetencji nadzorczych Wojewody przypisanych dyrektorowi Wydziału w stosunku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz prowadzenie z ta jednostką współpracy;
 10. Przekazywanie informacji o wynikach kontroli do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Oddział Nadzoru


Kierownik
Rafał Krzyżanowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 137, I piętro
tel. 52 349-7338
fax 52 349-7332
e-mail: rkrzyzanowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zadań Oddziału należy m.in.:

 1. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego;
 2. Prowadzenie spraw wynikających z obowiązku zwoływania przez Wojewodę sesji rady gminy, sesji rady powiatu i sejmiku województwa - w przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących organu stanowiącego wymienionych wyżej jednostek samorządu terytorialnego oraz niewybrania w ustawowym terminie osób do pełnienia tych funkcji - w celu wyboru przewodniczącego;
 3. Prowadzenie spraw podziału terytorialnego, w tym prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wpływających wniosków dotyczących propozycji zmian w podziale administracyjnym województwa, a także prowadzenie spraw dotyczących nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
 4. Prowadzenie rejestru podpisanych przez Wojewodę porozumień na powierzenie zadań;
 5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od osób zobowiązanych do ich składania;
 6. Współpraca z komisarzami wyborczymi i delegaturami Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przy realizacji zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa, wynikających z Kodeksu wyborczego;
 7. Realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 

Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi prawnej


ul. Jagiellońska 3, pok. 137, I piętro
tel. 52 349-7330
fax 52 349-7332

Do zadań należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Wojewody oraz Urzędu we wszystkich postępowaniach, w których Wojewoda lub Urząd jest lub może być stroną lub uczestnikiem postępowania;
 2. Opiniowanie pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu;
 3. Udział w negocjacjach i naradach dotyczących spraw związanych z działalnością Wojewody lub Urzędu, o ile taką potrzebę zgłosi Kierownictwo Urzędu lub dyrektor wydziału;
 4. Współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach oraz
  w zakresie przewidzianym ustawą o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Obsługa Wojewody w zakresie przygotowania pod obrady Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
 6. Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów nowelizacji aktów prawnych dotyczących problematyki niezwiązanej z zadaniami realizowanymi przez inne wydziały;
 7. Współpraca z Państwową Strażą Łowiecką w Bydgoszczy w zakresie przygotowania
  i wnoszenia aktów oskarżenia oraz wniosków o ukaranie przeciwko sprawcom przestępstw oraz wykroczeń przewidzianych w ustawie Prawo łowieckie.

 

Wieloosobowe stanowisko ds.  Skarg, Wniosków i Petycji

ul. Jagiellońska 3, pok. 30, parter
tel. 52 349-7279
fax 52 349-7332

Zajmujemy się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków, koordynowaniem spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem petycji wpływających do Urzędu oraz rejestracją wniosków składanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Biuro Skarg, Wniosków i Petycji jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, we wtorki w godzinach 10.00-18.00.

Mogą nas Państwo znaleźć także w:

Delegaturze Urzędu w Toruniu


ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń
56 611-51-61, 56 611-51-62, 56 611-51-63, 56 611-51-64
fax 56 622-65-65

Delegaturze Urzędu we Włocławku


ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel. 54 231-45-11, 54 231-41-26, 54 231-41-32, 54 231-42-74, 54 231-43-72
fax 54 231-43-63

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Statut Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2937);
 2. Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ustalonego zarządzeniem Nr 363/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
  13 września2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092);
 4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1346 );
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.);
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.);
 12. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.);
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 14. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2169 ze zm.);
 15. Ustawa z dnia 13 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.);
 16. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1222 ze zm.);
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.);
 19. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486);
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.);
 21. 21. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 44-90 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 ze zm.);
 22. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.);
 23. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.);
 24. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1255);
 25. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 ze zm.).