drukuj

Dyrektor
Elżbieta Cierpicka
tel. 56 611 51 73
fax 56 622 78 87; 56 611 65 65
e-mail: sekret_wks@bydgoszcz.uw.gov.pl

Obsługa Klientów
tel. 56 661 98 44, 56 651 07 02  

Informacje w zakresie koordynacji świadczeń udzielane są telefonicznie w poniedziałki i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00
lub osobiście w siedzibie Wydziału, ul. Moniuszki 15-21 w Toruniu, w godz. 9.00-14.00 w poniedziałki i czwartki.

Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, rozmowy mogą być nagrywane.

Zadania Wydziału Koordynacji Świadczeń

  1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  2. Współpraca z instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie wymiany informacji, kompletowania oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do rozpatrywania wniosków (w tym przez instytucje właściwe innych państw członkowskich) w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych.
  3. Prowadzenie postepowań w zakresie potwierdzania stosownych druków z serii E 400 oraz z serii  F, otrzymywanych bezpośrednio od osób zainteresowanych oraz instytucji właściwych państw członkowskich w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  4. Współpraca z instytucjami krajowymi w obszarze innych zagadnień, związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami wychowawczymi.
  5. Udzielanie informacji osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – o przysługujących im prawach i obowiązkach oraz udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych instytucjom krajowym oraz instytucjom państw członkowskich.
  6. Prowadzenie postępowań w obszarze nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wydawanie postanowień i decyzji z w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, żądania zwrotu, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.
  7. Prowadzenie postępowań windykacyjnych, w tym wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, monitorowanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji.
  8. Prowadzenie postępowań windykacyjnych na rzecz właściwych instytucji zagranicznych, w przypadku nienależnie pobranych świadczeń w instytucji właściwej państwa członkowskiego.

 

Druki do pobrania:

UWAGA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) zadania marszałków województw w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego  przejęli z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewodowie.

Do zadań wojewodów w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego należy:

  1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.


Dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. sprawy w powyższym zakresie są załatwiane w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Stanisława Moniuszki 15-21.