drukuj

Wydział mieści się na :

 1. X, XI i XIII piętrze w budynku B  przy ul. Konarskiego 1,
 2. II piętrze w budynku A przy ul. Jagiellońskiej 3.

 

Dyrektor
Zygmunt Borkowski

ul. Konarskiego 1-3, pok. 111 e, XI piętro
tel. 52 349-7400
fax 52 349-7402
e-mail: wir_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Z-ca Dyrektora
Iwona Gilewicz
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131 c, XIII piętro
tel. 52 349-7501
fax 52 349-7502
e-mail: igilewicz@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Oddział Architektury i Budownictwa


Kierownik
Agnieszka Żurawlew
ul. Konarskiego 1-3, pok. 131h, bud. B, XIII piętro
tel. 52 349-7427
e-mail: azurawlew@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego


Kierownik Oddziału
Maria Czerwińska-Klich
ul. Konarskiego 1-3, pok. 111c, budynek B, XI piętro
tel. 52 349-7499
e–mail: mczerwinska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Odszkodowań


Kierownik Oddziału
Krzysztof Pankowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 200, bud. A, II piętro
tel. 52 349-7672
e-mail: kpankowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Transportu, Gospodarki i Spraw Obronnych  


Kierownik
Rafał Lewandowski
ul. Konarskiego 1-3, pok. 111b, bud. B, XI piętro
tel. 52 349 7489
e-mail: rlewandowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Budownictwa Specjalnego


Kierownik
Agnieszka Waszak
ul. Konarskiego 1-3, pok. 112, budynek B, XI piętro
tel. 52 349-7419
e-mail: awaszak@bydgoszcz.uw.gov.pl

Odział Rozwoju Regionalnego i Kontroli


Kierownik
Katarzyna Szpakowska
ul. Konarskiego 1-3, pok. 101 a, budynek B, X piętro
tel. 52 349-7726
e-mail: kszpakowska@bydgoszcz.uw.gov.pl


Oddział Orzecznictwa

Kierownik
Joanna Kurek

ul. Konarskiego 1-3, pok. 103c, bud. B, X piętro
tel. 52 349-7475
e-mail: jkurek@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Oddział Rolnictwa i Środowiska

 

Kierownik
Anna Kawalerska

ul. Konarskiego 1-3, pok. 131d, XIII piętro, budynek B,
tel. 52 349-75-13,
fax 52 349-75-02
e-mail: akawalerska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rolnictwa w Delegaturze Urzędu we Włocławku

ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek
tel. (54) 23-14-270, 23-14-260
fax (54) 23-14-363
e-mail: agajewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

W naszym Wydziale zajmujemy się:

Oddział Architektury i Budownictwa

 1. Wykonuje zadania administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych:
  1. dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  2. hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, 
  3. usytuowanych na obszarze kolejowym,
  4. lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  5. usytuowanych na terenach zamkniętych,
  6. sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  7. drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  8. dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej  lub wojewódzkiej,
  9. zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dróg krajowych,
  10. sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  11. rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
  12. elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
  13. dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  14. sieci szerokopasmowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  15. inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji towarzyszących,
  16. linii kolejowych, w rozumieniu art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 2. Wydaje postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 3. Prowadzi sprawy z zakresu ewidencji wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę przy współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
 4. Współpracuje z izbami samorządu zawodowego w zakresie kontroli uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 5. Wydaje rozstrzygnięcia administracyjne w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
 6. Wydaje dzienniki budowy, montażu i rozbiórki,
 7. Prowadzi rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń z projektem budowlanym, przechowuje zatwierdzone projekty budowlane wraz  ze związanymi z nimi dokumentami,
 8. Przesyła decyzje o pozwoleniu na budowę właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli były wymagane,
 9. Współpracuje i uczestniczy na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 10. Wykonuje zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia  w stosunku do starostów, w tym:
  1. kontrola terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wydawanych przez starostów decyzji,
  2. sporządzanie statystyki ruchu budowlanego w województwie,

11. Powołuje Zespół Opiniowania Dokumentacji, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu.


Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

   1. Przyjmuje zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia:
       1. planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
       2. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
       3. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   2. Opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego województw.
   3. Uzgadnia projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
   4. Uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
   5. Ocenia zgodność z przepisami prawnymi uchwał wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych dotyczących:
       1. planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
       2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
       3. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   6. Bada zgodność z prawem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia:
       1. planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
       2. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
       3. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   7. Bada zgodności z prawem uchwał dotyczących:
       a. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

       b. gminnego programu rewitalizacji,
       c. Specjalnej Strefy Rewitalizacji
       d. miejscowego planu rewitalizacji,
       e. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
       f. audytu krajobrazowego,
       g. ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,

   8. Sporządza w zakresie wymienionym w punktach 5, 6 i 7:
     1. rozstrzygnięć nadzorczych,
     2. wskazań w przypadku nieistotnego naruszenia prawa,
     3. skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
   9. Sporządza zarządzenia zastępcze, w przypadku, gdy gmina nie wykona obowiązku ustawowego, dotyczących:
      1. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
      2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
   10. Wykonuje zadania organu I instancji w sprawach wydawania decyzji:
      1. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych,
      2. o ustaleniu lokalizacji inwestycji uregulowanych przepisami ustaw szczególnych.
   11. Prowadzi rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
   12. Kontroluje terminowość wydawania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymierzanie kar pieniężnych za przekroczenie terminu ustawowego na ich wydawanie.
   13. Uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast, w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i ponadlokalnym w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
   14. Zamieszcza wymagane informacje w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informację o środowisku.

 

Oddział Odszkodowań

 1. Ustala  odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego na realizację dróg publicznych, lotnisk użytku publicznych, budowli przeciwpowodziowych, linii kolejowych i sieci przesyłowych  na podstawie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
 2. Ustala odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, na których realizowana jest budowa inwestycji związanych z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowych i regionalnych sieci szerokopasmowych na podstawie ustaw o  szczególnych zasadach przygotowania inwestycji.
 3. Ustanawia i stwierdza wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych pod drogi publiczne, linie kolejowe, lotniska użytku publicznego, inwestycje związane z budową terminalu regazyfikacyjnego w Świnoujściu, sieci przesyłowe i budowle przeciwpowodziowe.
 4. Rozpatruje odwołania od wydanych przez starostów decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz właściwych jednostek samorządu terytorialnego w trybie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 5. Udziela starostom dotacji na operaty szacunkowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 
Oddział Transportu, Gospodarki i Spraw Obronnych

 1. Prowadzi sprawy związane z obsługą komisji do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 2. Prowadzi sprawy związane z obsługą komisji do przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy.
 3. Prowadzi sprawy związane z nadawaniem uprawnień instruktorom techniki jazdy.
 4. Prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz sprawuje nad nimi nadzoru.
 5. Prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy oraz sprawuje nad nimi nadzór.
 6. Prowadzi ewidencję instruktorów techniki jazdy.
 7. Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.
 8. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez starostę oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadań z zakresu ustawy o kierujących pojazdami.
 9. Prowadzi sprawy związane z udzielaniem, rozliczaniem i sprawowaniem nadzoru nad wykorzystaniem dotacji dla samorządu województwa w zakresie:
  1. dofinansowania krajowych pasażerskich przewozów autobusowych,
  2. zapłaty za wydanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 10. Wydaje pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 11. Prowadzi sprawy w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Oddział Budownictwa Specjalnego

 1. Prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w trybie ustaw:
  1. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie,
  2. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  3. z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku,
  4. z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  5. z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
  6. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 2. Wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym rozpatruje odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 1. w zakresie dróg powiatowych i gminnych – art. 11f pkt 6 oraz art. 11g specustawy drogowej,
 2. Rozpatruje wnioski dotyczące decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z zakresu I i II instancji oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w I instancji w przedmiocie:
  1. wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną,
  2. zmiany decyzji ostatecznej,
  3. uchylenia decyzji ostatecznej,
  4. wygaśnięcia decyzji ostatecznej,
  5. sprostowania oczywistych omyłek,
  6. sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych,
  7. rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.

   

Oddział Rozwoju Regionalnego i Kontroli


 1. Bierze udział w procedurze wyboru wniosków do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", w tym zapewnienie obsługi Komisji oceniającej wnioski.
 2. Wdraża program wieloletni pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", w tym m.in. zarządzanie finansowe programem, nadzór nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem środków, nadzór nad procedurą zawierania umów o dofinansowanie zadań, weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, koordynacja spraw związanych z wypłatą dotacji oraz kontrola zrealizowanych zadań.
 3. Występuje o przyznanie zapewnienia finansowania oraz uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz sprawozdawczość w ww. zakresie.
 4. Pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR 2004-2006.
 5. Realizuje zadania związane z przekazywaniem gminom dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
 6. Prowadzi sprawy związane z utrzymywaniem przez Wojewodę stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy,
 7. Wykonuje zadania związane z przekazywaniem Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.
 8. Na mocy porozumienia Ministra Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Oddział pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie to realizuje głównie poprzez:

  1. poświadczanie wydatków dla RPO WK-P, wykazanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w poświadczonej przez nią deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową,
  2. weryfikację prawidłowości funkcjonowania systemu służącego realizacji RPO WK-P,
  3. przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym  prawidłowości sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub u beneficjenta,
  4. analizowanie wyników kontroli wydatkowania środków z UE i współfinansowania krajowego, w tym kontroli i audytów przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty, w szczególności w zakresie wykrytych nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych,
  5. monitorowanie i weryfikowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot odzyskanych i wycofanych, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 07-13) oraz przekazywanie do Instytucji Certyfikującej rocznej informacji w tym zakresie,
  6. monitorowanie postępu w realizacji RPO WK-P poprzez udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013.
 9. Koordynuje zadania w Wydziale w zakresie ustanowionego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej,
 10. Koordynuje zadania kontrolne w Wydziale, m.in. w zakresie opracowywania propozycji Wydziału do rocznego planu kontroli urzędu i sprawozdań z ich wykonania oraz obsługi kontroli i audytów prowadzonych w Wydziale,
 11. Planuje i monitoruje realizację budżetu w zakresie zadań Wydziału, we współpracy z poszczególnymi oddziałami, w tym m.in. przygotowywanie projektu planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, sporządzanie analiz i sprawozdań z jego wykonania, opracowywanie materiałów planistycznych dotyczących budżetu wojewody w układzie zadaniowym oraz  koordynuje zadania związane z monitorowaniem stopnia osiągnięcia założonych celów oraz planowanych wartości mierników,
 12. Wykonuje zadania związane z realizacją krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej, zgodnie z art. 7 ustawy o efektywności energetycznej,
 13. Wyznacza i publikuje wartość wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkań - art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 14. Wydaje zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.

Oddział Orzecznictwa

 1. Wykonuje zadania organu administracji architektoniczno - budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym:
  1. rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia,
  2. rozstrzyganie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej niższego stopnia i wszczynanie postępowania  w sprawach z tego zakresu,
  3. rozstrzyganie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach związanych z właściwością organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  4. rozpatrywanie skarg i wniosków.

   

Oddział Rolnictwa i Środowiska

 1. Uczestniczy w pracach Komisji wojewódzkiej do spraw szacowania strat i potwierdzanie, na protokołach indywidualnych, wysokości strat powstałych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jak: susza, gradobicia, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powodzie, huragany, pożary spowodowane wyładowaniem atmosferycznym lub osuwiska ziemi.
 2. Koordynuje sprawy związane z udzielaniem pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym również przygotowywanie do potwierdzania przez Wojewodę protokołów indywidualnych rolników zamierzających ubiegać się o kredyty preferencyjne.
 3. Realizuje zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 4. Uzgadnia rozporządzenia Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie wód związkami azotu (OSN), stref ochronnych ujęć pitnych wód powierzchniowych i podziemnych, programów zwalczania suszy i gospodarowania wodami  w dorzeczach, podziału wód płynących na obwody rybackie oraz zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie rezerwatów przyrody, planów ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.
 5. Dokonuje podziału dotacji  przeznaczonych na zwrot utraconych przez Gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
 6. Opiniuje pod względem specjalistycznym uchwał Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 7. Podejmuje czynności związane z uruchomieniem i rozliczeniem dotacji podmiotowych dla spółek wodnych oraz kontrole w zakresie ich wykorzystania.
 8. Nadzoruje finansowanie wspólnej polityki rybackiej w ramach PROW 2014-2020.
 9. Uzgadnia i opiniuje projekty rozporządzeń wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 10. Prowadzi sprawy z zakresu ustawy o odpadach.
 11. Prowadzi sprawy z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wynikających z ustawy  Prawo wodne.
 12. Uzgadnia i opiniuje projekty Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stosownie do napływających wniosków.
 13. Uzgadnia i opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z poszczególnych gmin w zależności od uwarunkowań planów.
 14. Opiniuje uchwały Sejmiku Województwa w sprawach form ochrony przyrody i planów ochrony dla ustanowionych przez Sejmik form ochrony przyrody.
 15. Współdziała z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 16. Współdziała z właściwymi służbami w zakresie podejmowania działań interwencyjnych na rynku zbóż, buraków cukrowych, żywca i innych płodów rolnych.
 17. Nadzoruje działalność Państwowej Straży Rybackiej.
 18. Przekazuje środki finansowe w działach rolnictwo, środowisko, jednostkom administracji samorządowej województwa w ramach ustawy budżetowej.
 19. Przeprowadza kontrole w jednostkach administracji samorządowej województwa w zakresie gospodarki środkami finansowymi pochodzącymi z przydzielonych dotacji.

 

Aktualności:

 1. Druki sprawozdań dot. zwrotu podatku akcyzowego 2019 r.  zal_1 zal_2 zal_3 zal_4
 2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym 2019 r. xls
 3. Szacowanie plantacji wieloletnich pdf
 4. Wytyczne dla Komisji szacujących straty w 2019 r.
 5. Protokół 2019
 6. Protokół zbiorczy 2019 r. xls
 7. Wzór zawiadomienia o niekorzystnym zjawisku atmosferycznym w 2019 r. doc
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów Dz.U. 2015.187 (wersja 2019) pdf - cz. 1 pdf - cz. 2
 9. Zasady dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin pdf


Ważne linki:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. Mechanizmy regulacji rynku - strona Agencji Rynku Rolnego
 4. Raporty o stanie środowiska  - strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 5. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
 6. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 7. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
 8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
   

 

Stanowisko ds. rolnictwa w Delegaturze Urzędu we Włocławku

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek
pok. 23, II piętro
tel./fax 54 231-43-76
e-mail: agajewska@bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

 1. Koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, w tym:
  1. ustalanie wskaźników do oceny strat,
  2. analiza wniosków gmin o powołanie Komisji ds. szacowania strat,
  3. przygotowanie zarządzeń Wojewody o powołaniu Komisji ds. szacowania strat,
  4. przygotowanie wzorów dokumentów do stosowania przez powołane Komisje,
  5. analiza protokołów szacowania strat przygotowywanych przez Komisje pod  względem zgodności z obowiązującymi przepisami i przygotowanie protokołów do potwierdzenia strat przez Wojewodę,
  6. potwierdzanie wysokości strat na wnioskach rolników o kredyty preferencyjne,
  7. przygotowywanie i analiza zestawień poniesionych strat w wyniku klęsk żywiołowych na potrzeby Wojewody i ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. Współdziałanie z jednostkami podległymi, inspekcjami  i służbami zespolonymi Wojewody z zakresu rolnictwa.
 3. Nadzór prawidłowością wykonywania pozostających w kompetencji wydziału zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m. in.:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, j.t.), oraz akty wykonawcze.
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440, j.t.).
 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 z późn.zm).                    
 7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn.zm.).
 10. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 z późn. zm.) – specustawa przesyłowa.
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn.zm).
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
 14. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.) - specustawa kolejowa.
 15. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2143 z późn. zm).
 17. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 880 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501 z późn. zm.) – specustawa gazociągowa.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 z późn. zm.),
 20. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2011 r., Nr 135, poz 789 z późn.zm).
 21. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).
 22. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
 23. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 25. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 26. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 27. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r, poz. 2167 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 32. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 886).
 33. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej(Dz. U. z 2014 r., poz. 333 z późn.zm).
 34. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 102, poz. 696 z późn. zm.).
 35. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339).
 36. Ustawa z dnia  13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2014 r. poz. 1789 z poźn. zm.).
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
 38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 60 poz. 533).
 39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794 z późn. zm.).
 40. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.).
 41. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U z 2014 r., poz. 1448 z późn. zm.).
 42. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 43. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie środków promocyjnych i informacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.
 44. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
 45. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.
 46. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U z 2014 r., poz. 316 z późn. zm.).
 48. Uchwała nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 49. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).
 50. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 930 ze zm.).
 51. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).
 52. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
 53. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.),
 54. Ustawa z dnia 3 lutego 1995  r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.),
 55. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2014 r., poz.1438 z późn. zm.),
 56. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U., poz. 187 z późn. zm.).
 57. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 2242 z późn. zm.).
 58. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 652).
 59. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1340).
 60. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.),
 61. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz.619 z późn. zm.).
 62. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 256, poz. 2145).
 63. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).