drukuj

Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy mieści się na II piętrze gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dyrektor
Iwona Wiśniewska
pokój 229
tel. 52 349-7550

fax 52 349-7552
pokój 229
e-mail: wfib_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Główny Księgowy Budżetu Wojewody
Anna Śliż
pokój 244
tel. 52 349-7553
fax 52 349-7552

Oddział Budżetowy

Kierownik
Natalia Iwanicka
pokój 248
tel. 52 349-7554

Oddział Sprawozdawczości i Rachunkowości

Kierownik
Magdalena Falkowska
pokój 249
tel. 52 349-7570

Oddział Kontroli Finansowej
w tym wieloosobowe stanowisko ds. kontroli finansowej działające w Delegaturze Urzędu we Włocławku


Kierownik
Radosław Tyburczy
pokój 246 c
tel. 52 349-7560

Oddział Wierzytelności


Kierownik

Małgorzata Bębnista
pokój 242
tel. 52 349-7372

Wieloosobowe stanowisko do spraw mandatowych działające w Delegaturze Urzędu w Toruniu


tel. 56 611-51-36

Wieloosobowe stanowisko do spraw egzekucji


koordynator

Maciej Kubiak
pokój 230
tel. 52 349-7352

Co warto wiedzieć:


Budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego według ustawy budżetowej na 2018 rok wynosi po stronie wydatków - 2.930.166 tys. zł

Z budżetu Wojewody finansowane są zadania 52 jednostek podległych Wojewodzie (w tym służb, inspekcji i straży) oraz finansowane lub dofinansowane są w formie dotacji celowych niektóre zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (144 gminy, 23 powiaty i 1 województwo samorządowe).

Aktualne dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią około 92% wydatków budżetu Wojewody.

Zadania Wydziału Finansów i Budżetu


1. Do zakresu działania Oddziału Budżetowego należy w szczególności:

 

2. Do zakresu działania Oddziału Sprawozdawczości i Rachunkowości należy w szczególności:

 

3. Do zakresu działania Oddziału Kontroli Finansowej należy w szczególności:

 

4. Do zakresu działania Oddziału Wierzytelności należy w szczególności:

 1. ewidencja księgowa należności;
 2. gromadzenie i ewidencja wpłat należności;
 3. wystawianie tytułów wykonawczych na nałożone a niezapłacone mandaty karne kredytowane;
 4. informowanie właściwych organów egzekucyjnych o uregulowaniu lub zmianie wysokości należności w związku z uiszczeniem grzywien;
 5. prowadzenie spraw związanych z windykacją należności;
 6. rozpatrywanie wnoszonych przez ukaranych zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne i przygotowywanie postanowień Wojewody w tym zakresie;
 7. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie rozkładania na raty, odraczania i umarzania należności;
 8. przygotowanie decyzji Wojewody dotyczących ulg w postaci umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności;

 

5. Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw egzekucji należy w szczególności:

 

6. Do zakresu działania Oddziału Zamiejscowego w Toruniu należy w szczególności (z obszaru działania danej delegatury):

 

Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:

 

 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.),
 2. Ustawa budżetowa publikowana corocznie w Dzienniku Ustaw,
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) oraz akty wykonawcze:
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 roku, poz. 69),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U.  z 2015 roku, poz. 1542),
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109),
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r ,poz. 1053 j.t.),
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz.1579),
 4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395),
 6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 j.t.),
 7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 j.t.),
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz.201).