drukuj

Od 31 marca 2010r. na podstawie art. 22 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. Tym samym Urząd Wojewódzki został zobligowany do pełnienia wiodącej roli w zakresie koordynacji działań wymiany informacji w ww. zakresie na terenie województwa.

W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 20 maja 2013r. Krajowym Planie Działań przeciwko handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015 zapisano zadanie polegające na zainicjowaniu działalności wojewódzkich zespołów do spraw handlu ludźmi z udziałem przedstawicieli wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej inspekcji pracy, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał na mocy zarządzenia nr 47/2015 z dnia 10 marca 2015 r. na podstawie art. 22 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Celem działalności Zespołu jest stworzenie regionalnej platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wsparcie i reintegracja ofiar oraz pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Do zadań zespołu należy:

 
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:


Prezydium Zespołu stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Przewodniczącym Zespołu jest Pani Danuta Gadziomska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „Patron” w Toruniu, Wiceprzewodniczącym Zespołu jest Pan Krzysztof Jankowski – Dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Bydgoszczy, Sekretarzem Zespołu jest Lidia Lewandowska – wojewódzki koordynator ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy.