drukuj

Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

 

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Beata Sulima

ul. Konarskiego 3, budynek C
tel. 52 349-7684, pokój 139, I piętro
e-mail: bsulima@bydgoszcz.uw.gov.pl


Czym się zajmujemy

Zajmujemy się monitorowaniem zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez analizę liczby procedur "Niebieskie Karty", wszczynanych w rodzinach gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie wobec jej członków. Nadzorujemy i kontrolujemy gminy, powiaty i samorząd województwa w zakresie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozpatrujemy skargi na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych.

Materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego
 1. Zasady otrzymania dotacji z budżetu państwa na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa kujawsko–pomorskiego plik doc
 2. Zasady otrzymania dotacji z budżetu państwa na prowadzenie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa kujawsko pomorskiego plik doc
 3. Procedura postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności  odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie plik pdf
 4. Procedura postępowania dyrektora/ kierownika oraz pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej po uzyskaniu informacji od funkcjonariusza Policji o konieczności pilnego udzielenia pomocy dorosłej osobie doznającej przemocy w rodzinie plik pdf
 5. Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka plik jpg
 
Regulacje prawne
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) plik pdf
 2. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 9 czerwca 2014 r., poz. 445) plik pdf
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" z dnia 13 września 2011 r.  (Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245) plik pdf
 4. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) plik pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) plik pdf
 6. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) plik pdf

 

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 1. Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie kujawsko-pomorskim plik doc
 2. Rejestr placówek tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego plik xls
 3. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim plik doc
 4. Rejestr specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie plik doc
 5. Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego plik xls
 6. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie plik xls
 7. Wykaz powiatów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie plik pdf

 

Lokalne regulacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 1. Uchwała nr 3/31/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programów plik pdf
  1. "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" plik pdf
  2. "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie" plik pdf
 2. Uchwała nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" plik jpg
 3. "Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2020" plik pdf

 

Przydatne linki