drukuj

wierzbyAtutem województwa kujawsko-pomorskiego jest dobry stan środowiska naturalnego. Znajduje się tu wiele obszarów czystych ekologicznie, które są doskonałym terenem dla rozwoju turystyki. Należą do nich m. in.: Nadwiślański Park Krajobrazowy, Pojezierze Brodnickie, Chełmiński Park Krajobrazowy.

 

Do tzw. makroregionów możn zaliczyć:


Modraszek Ikar
Ogromną część obszaru województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje krajobraz charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem form pagórkowatych i licznych jezior polodowcowych. Typowe krajobrazy to płaskie i faliste równiny morenowe (Kujawy) oraz pagórki morenowe, dominujące głównie w części północno-zachodniej, północno-wschodniej i wschodniej województwa.

Powszechnie wykorzystywane i eksploatowane są tzw. wapienie jurajskie, których zasoby w rejonie Barcina, Pakości i Piechcina szacuje się na 1005 mln ton. Udokumentowane złoża węgla brunatnego w okolicach Szubina, Kcyni, Żnina, Łabiszyna i Radziejowa nie nadają się praktycznie do eksploatacji. Złoża soli kamiennej w okolicach Inowrocławia, Góry i Mogilna szacuje Zawilcesię na 5,5 mld ton. Pokłady tego minerału znajdują się również w Lubieniu Kujawskim i Izbicy Kujawskiej.

Cenione walory geograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe określonych fragmentów województwa pozwoliły na wykształcenie i prawne uznanie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Tworzą go rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

W regionie znajduje się 8 parków krajobrazowych:


Kumak nizinny

Geograficznie urozmaicony obszar województwa nie ma jednolitych cech klimatycznych. Tereny położone na północy, północnym zachodzie i północnym wschodzie charakteryzują się cechami klimatycznymi typowymi dla pojezierzy. Południowa część jest podporządkowana zjawiskom klimatycznym typowym dla Polski Środkowej. Klimat regionu można zatem określić jako przejściowy - od klimatu pobrzeży bałtyckich i pojezierzy do klimatu Wielkich Dolin Środkowopolskich.