drukuj

Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Sposoby dostarczenia petycji:

osobiście:


listownie na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3
z dopiskiem "Petycja"

na numer faksu:

52 349-7294

elektronicznie:W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:


Informacje ogólne:


Informacja o petycjach rozpatrzonych
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.), na podstawie uzyskanych danych z komórek organizacyjnych urzędu informuję, że w 2018 r. w tutejszym urzędzie rozpatrzono jedną petycję zbiorową, złożoną przez radnego Rady Miasta Bydgoszczy.

Petycja z dnia 13.02.2018 r., skierowana do Prezesa Rady Ministrów, została przekazana Wojewodzie  Kujawsko-Pomorskiemu do rozpatrzenia, z datą wpływu 19.02.2018 r. Opatrzona była 906 podpisami i dotyczyła rozbrojenia bomby ekologicznej na terenie Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy.


Petycje złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w roku 2018

L.p.

Data złożenia petycji

Nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji

(odwzorowanie cyfrowe)

Przebieg postępowania (opinie dot. petycji, przewidywalny termin załatwienia)

Sposób załatwienia petycji

1.

9.02.2018 r.

Bogdan Dzakanowski - RM Bydgoszcz

W spr. rozbrojenia bomby ekologicznej na terenie "Zachem" w Bydgoszczy pdf

 

 

 

 

 


Informacja o petycjach rozpatrzonych
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r.

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.), na podstawie uzyskanych danych z komórek organizacyjnych urzędu informuję, że w 2017 r. w tutejszym urzędzie rozpatrzono łącznie 9 petycji, z czego:


Na otrzymane petycje udzielono odpowiedzi, jednocześnie przedstawiając stanowisko Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wyżej wymienionych sprawach.


 Petycje złożone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017

L.p.

Data złożenia petycji

Nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji

(odwzorowanie cyfrowe)

Przebieg postępowania (opinie dot. petycji, przewidywalny termin załatwienia)

Sposób załatwienia petycji

1.

13.10.2017 r.

Brak zgody podmiotu wnoszącego petycję na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej urzędu.

Wstrzymanie podjętej przez Wojewodę procedury zmierzającej do zmiany nazwy ulicy Iwana Alejnika w Inowrocławiu pdf

 

 Zakończono
10 listopada 2017 r.

Udzielono odpowiedzi pismem (znak: WNK.IV.4130.48.106.2017)
pdf

 

 

Realizując dyspozycję art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123),  na podstawie uzyskanych danych z komórek organizacyjnych urzędu  informuję, że w 2016 r., w tutejszym urzędzie rozpatrzono 1 petycję, w sprawie zmiany decyzji Wojewody dotyczącej niepodpadania pod Dekret o Reformie Rolnej, Dworku w Płowcach. W związku z petycją, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyjaśnił stan prawny nieruchomości i wystąpił do Wójta Gminy Radziejów i Starosty Radziejowskiego z zapytaniem o udzielnie ewentualnej pomocy mieszkańcom Dworku, gdyby musieli go opuścić oraz o stan reprywatyzacji. Wojewoda otrzymał odpowiedź, że zarówno Wójt jak i Starosta nie mają możliwości udzielenia pomocy.