drukuj

Wojewoda Kujawsko-Pomorski jako Lider realizuje z Fundacją EMIC jako Partnerem, projekt dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji pn.: "Masz Prawo Wiedzieć!". Projekt realizowany jest przez okres trzech lat (2018-2021) i skierowany do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego. pdf

The Voivode of Kujawsko-Pomorski Voivodeship Office as a Leader implements the project with the EMIC Foundation as a Partner. The project is co-financed from the National Program of The Asylum, Migration and Integration Fund and is entitled: "You Have the Right to Know!" ("Masz Prawo Wiedzieć!"). The project has been carried out is carried for three years (2018-2021), being dedicated to foreigners from outside of the European Union, living in Kujawsko‑Pomorski Voivodeship. pdf

Воевода Куявско-поморского воеводства, как Лидер, вместе с Фондом EMIC, в качестве Партнера, осуществляют проект, дофинансированный из средств Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции, под наименованием "Ты имеешь право знать!" ("Masz Prawo Wiedzieć!"). Проект осуществляется в течение трех лет (2018-2021), проект преднозначен для иностранцев из-за пределов Европейского Союза, проживающих на территории Куявско-поморского воеводства. pdf