drukuj
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - nabór wniosków
08/03/2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”  – edycja 2019. Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Podstawą Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192).

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do:

  • osób niepełnosprawnych do 75 r. ż.  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji  lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
               

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.                                                                                                                                                                            

              Terminy naboru wniosków:

  1. gmina składa wniosek do wojewody w terminie do dnia 29 marca 2019 r.,
  2. wojewoda przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów do dnia 17 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019