drukuj
Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2019 r.
29/04/2019

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
w 2019 r.

            Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 72/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.

Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem Programu jest rozszerzenie form pomocy adresowanych do mieszkańców województwa kujawsko–pomorskiego dzięki wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych i ich współdziałaniu z sektorem publicznym w zakresie zadań związanych ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniem kluczowych problemów społecznych.

Na podstawie Programu finansowego wspierania Wojewoda określił, iż priorytetem konkursu w roku 2019
jest Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych poprzez:

- działania mające na celu promowanie aktywności form spędzania czasu, umożliwienie udziału w życiu społecznym, kulturalnym, turystyce, rekreacji i sporcie,                 

- integrację osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym oraz starszym rozwijania talentów, zainteresowań, prezentacji swoich osiągnięć,

- poradnictwo i doradztwo skierowane do osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych,

organizację zajęć wyrównujących szanse osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oraz starszych
w środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym.

                Ogółem do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło 38 ofert na łączną kwotę dotacji 987.550,02 zł.  (załącznik nr 2).

Programy zostały zaopiniowane na podstawie przedstawionych kryteriów:

- wartość merytoryczna oferty: realność wykonania, przydatność z punktu widzenia odbiorcy, efekty realizacji zadania publicznego;

- możliwość realizacji zadania: doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym zakresie, kwalifikacje zasobów kadrowych, ocena zasobów rzeczowych, w tym bazy lokalowej, spójność zaplanowanych działań oraz sposób ich kalkulacji w kosztorysie, adekwatność planowanych działań do założonych celów i ich rozplanowanie w czasie;

- możliwości organizacyjne: planowane koszty, relacja kosztów do planowanych rezultatów, ewentualna wysokość wkładu własnego;

- prawidłowość rozliczenia publicznych zadań zleconych w latach ubiegłych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

13 ofert zostało odrzuconych z uwagi na błędy formalne nie podlegające uzupełnieniu lub nie spełniające wymogów konkursowych (załącznik nr 3).

                Komisja poprzez głosowanie podjęła decyzję, żeby nie omawiać ofert, które zostały odrzucone.

Wykaz ofert, którym pomimo spełnienia wymogów formalnych Komisja Konkursowa nie przyznała środków stanowi załącznik nr 6.

Pozytywnie zaopiniowano 20 ofert na łączną kwotę 508.976 zł.

Pełna lista pozytywnie rozpatrzonych projektów stanowi załącznik nr 4.

                Głównymi błędami formalnymi były:

- błędy rachunkowe w kosztorysie pod względem kosztów,  nieprawidłowa kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz brak kalkulacji kosztów,

- brak wymaganych dokumentów oraz nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie,

- błędne wypełnienie pozycji w ofercie.

Do przyznania dotacji pozytywnie zaopiniowano 23 ofert na łączną kwotę 615.926,00 zł. (załącznik nr 7)

Podmioty, których projekty zostały zaopiniowane przez Komisje Konkursowa negatywnie mają prawo wglądu do dokumentacji w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1-3 w godzinach 8.00 – 14.00 w pokoju nr 144 lub 138.

Zatwierdził

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

OFERTY DOFINANSOWANE

OFERTY ODRZUCONE

BRAK ŚRODKÓW

skan oświadczenia o zgodnosci odpisu