drukuj
Informacja dotycząca beneficjentów zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania z Programu „Senior+” edycja 2019
10/05/2019

Ranking ofert, które otrzymały dofinansowanie, zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl  

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zobowiązany jest, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub przez wojewodę, dostarczyć do urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji ( według zamieszczonego wzoru ).

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione na adresy mailowe:

sprill@bydgoszcz.uw.gov.pl

bkempa@bydgoszcz.uw.gov.pl

jzietek@bydgoszcz.uw.gov.pl

rtomaszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl