drukuj

Międzysektorowy Wojewódzki Zespół ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej

 

zdjęcie

 

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Protokół z posiedzenia Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarzadzania Migracjami i Polityki Migracyjnej w dniu 1 kwietnia 2019 r.

 

Celem działania Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej, powołanego Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 76/2019, jest wypracowanie wojewódzkiego modelu integracji migrantów, który ułatwi pracę z klientem cudzoziemskim instytucjom z regionu oraz usprawni proces adaptacji i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Prace Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej prowadzone są w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!”, dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Liderem projektu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Partnerem – Fundacja Emic z siedzibą w Toruniu.

W skład zespołu koordynowanego przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostali powołani przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędów Miast, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawców i organizacji branżowych, instytucji pomocy społecznej, kultury, oświaty oraz organizacji pozarządowych i cudzoziemców.

W ramach wymiany doświadczeń międzyinstytucjonalnych w realizacji zadań na rzecz cudzoziemców oraz dyskusji panelowych wyodrębniono główne obszary problemowe będące przedmiotem prac Zespołu:

Członkowie Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej w ramach tematycznych grup roboczych pracują nad diagnozą w zakresie migracji i sytuacji cudzoziemców na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego. Opracowana diagnoza posłuży dalszym pracom nad wojewódzkim modelem integracji cudzoziemców. Posiedzenia Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej odbywają się raz na kwartał.

Fundacja EMIC - Co wiemy o migracjach i sytuacji cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim oraz największych miastach regionu

 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, jako Lider realizuje z Fundacją EMIC, jako Partnerem projekt dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji pn.: „Masz Prawo Wiedzieć!”.


Projekt realizowany jest przez okres trzech lat (2018-2021) i skierowany do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego.

Realizowane działania mają na celu poprawę znajomości języka polskiego, zwiększenie dostępu do instytucji publicznych i rynku pracy, zapewnienie tłumaczeń (ustnych i pisemnych na język polski), zapoznanie cudzoziemców z prawami i obowiązkami wynikającymi z porządku prawnego RP oraz wskazanie możliwości korzystania z instytucji kultury.

W ramach projektu prowadzone są kursy adaptacyjne i psychospołeczne.

W uruchomionych w Bydgoszczy i w Toruniu punktach informacyjno-doradczych oraz punkcie mobilnym udzielane jest poradnictwo prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, wsparcie w kontaktach z instytucjami publicznymi, w relacjach z pracodawcami i społeczeństwem polskim.

Prowadzone są również działania w zakresie edukacji dzieci i wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi.

 

Osoba do kontaktów:

Joanna Gus – Fundacja EMIC, adres e-mail: joanna.gus@emic.com.pl

 

 

Nabór do projektu ma charakter ciągły, każdy cudzoziemiec z grupy docelowej projektu bez względu na wiek może wziąć udział w prowadzonych działaniach.

 

Fundacja EMIC – partner w realizacji projektu pn.: „Masz prawo wiedzieć!” zajmuje się wspieraniem migrantów i uchodźców – osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w Polsce. Fundacja udziela cudzoziemcom pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, językowej i integracyjnej, realizując projekty współfinansowane między innymi przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa czy Fundusz EOG.

Dotychczas realizowane programy: „Uchodźcy Mają Głos!”, „Polski Dodaj do Znajomych”, „Uchodźcy mają głos! Partycypator. Wielogłos. O Integracji Uchodźców w Polskich Gminach”

 

 

Punkty Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców spoza UE:

  1. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro, pokój 136

godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00–14.00,

wtorek: 12.00–18.00

punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl; tel. 52 349 76 91

  1. Toruń: Fundacja Emic

ul. Legionów 15/1

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa: 9.30–13:30,

czwartek: 10.00–18.00.

emic@emic.com.pl; tel. 507 412 653

Pliki do pobrania: