drukuj

Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. sekretariat 52 349-7520
fax 52 349-7522
e- mail: strazlowiecka@bydgoszcz.uw.gov.pl


Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy


Piotr Szczygieł
tel. 52 349-7521
tel. kom. 603 392 738


Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy


Wiesław Rygielski
tel. 52 349-7527
tel. kom. 603-219-838


Struktura Organizacyjna PSŁ w Bydgoszczy

KOMENDANT WOJEWÓDZKI PSŁ

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

KOMENDANT POSTERUNKU

 1. STARSZY STRAŻNIK
 2. STRAŻNIK
 3. MŁODSZY STRAŻNIK

 

Zadania Państwowej Straży Łowieckiej


Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:

 1. Ochrony zwierzyny;
 2. Zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
 3. Zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
 4. Kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną.

Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, zajmują się strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań mają prawo do:

 1. Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości;
 2. Nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 3. Zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 4. Przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
 5. Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji;
 6. Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;
 7. Prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego; 
 8. Prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
 9. Dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
  1. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
  2. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych;
 11. Noszenia miotacza gazu obezwładniającego;
 12. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.


Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:

 1. Siły fizycznej;
 2. Chemicznych środków obezwładniających w postaci miotacza gazu obezwładniającego;
 3. Pałki wielofunkcyjnej;
 4. Kajdanek;
 5. Pocisków niepenetracyjnych;
 6. Broni palnej.


Przepisy karne


z ust. Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r.

Art. 51.

 1. Kto:
  1. strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych, 
  2. wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,
  3. przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
  4. niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
  5. niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
  6. poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów, 
  7. wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego
   podlega karze grzywny.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Art. 52.

 1. Kto:
  1. gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
  2. wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
  3. bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę żywą lub mięso zwierzyny ubitej,
  4. hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
  5. sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach nie wydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,
  6. pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art. 53.

 1. Kto:
  1. poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3.000 m od brzegu w głąb morza lub 5.000 m w głąb lądu,
  2. poluje z chartami lub ich mieszańcami,
  3. narusza zakaz, o którym mowa w art.9 ust.1 pkt.4,
  4. poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
  5. wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
  6. nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

 

Art. 54.

 1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.
 2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.

wzór legitymacji wzór godła  wzór dystynkcji

 

 wzór munduru      wzór munduru i odznaki

 

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2010 ROKU doc
 2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2011 ROKU doc
 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2012 ROKU doc
 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2013 ROKU doc 
 5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ W BYDGOSZCZY W 2014 ROKU doc