drukuj

Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat FAMI znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod następującym linkiem:

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy w ramach FAMI realizuje następujący projekt:

Cel szczegółowy zgodnie z Programem Krajowym: "Integracja/Legalna Migracja"

"Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w procesie integracji obywateli państw trzecich"

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, projekt nr 15/7-2017/OG-FAMI

Okres realizacji projektu: 1.10.2017 r.- 31.12.2018 r.

Celem projektu jest optymalizacja działań Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie obsługi cudzoziemców państw trzecich w ramach kompetencji przewidzianych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. 2017 r., poz. 2206 ze zm.).

Cele szczegółowe projektu:

Wszelkie działania zaplanowane do realizacji w przedmiotowym projekcie służyć mają optymalizacji warunków obsługi klienta – cudzoziemca. Projekt zakłada:

  1. Polepszenie warunków lokalowych i wyposażenia pomieszczeń, w których obsługiwani są cudzoziemcy,
  2. Wdrożenie systemu monitoringu w budynku Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w delegaturze we Włocławku (w związku z przejęciem nowych kompetencji przez delegaturę), tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
  3. Zwiększenie dostępności usług i informacji również w formie elektronicznej (infokiosk, dzięki któremu klienci będący obywatelami państw trzecich będą mieli łatwy dostęp do wszystkich ważnych informacji dedykowanych tej grupie klientów),
  4. Modernizację strony www w części dedykowanej dla docelowej grupy klientów poprzez dodanie wersji językowej tj. polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
  5. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych. Projekt zakłada rozbudowę systemu OST 112,
  6. Uruchomienie infolinii za pomocą której udzielana jest kompleksowa informacja obywatelom państw trzecich, która pozwala na rzetelny, terminowy i przejrzysty przekaz komunikatów dla klienta – cudzoziemca,
  7. Szkolenia dla pracowników obsługujących cudzoziemców państw trzecich. Dbałość o stały wzrost kompetencji pracowników wymaga działań podnoszących kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianej obsługi klienta, w tym porozumienia się    z klientem obcojęzycznym. Dzięki prowadzonym szkoleniom językowym pracowników, nastąpi poprawa przekazu i formułowania wypowiedzi (pisemnych i ustnych)dotyczących załatwiania spraw, a właściwa komunikacja wpłynie na wyeliminowanie nieporozumień wynikających z barier językowych,
  8. Prawidłowe oznaczenia tłumaczonych na języki obce w ciągach komunikacyjnych, holach, które ułatwią cudzoziemcom odnalezienie drogi do właściwego miejsca obsługi,
  9. Zakup tablicy pamiątkowej oraz etykiet informacyjnych na zakupiony sprzęt i wyposażenie, które przyczynić się ma do promocji projektu.

 

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze
i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.