drukuj

Możecie nas Państwo znaleźć w budynku A Urzędu, w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.

Dyrektor
Tomasz Łapicz
ul. Jagiellońska 3, pok. 115, I piętro
tel. 52 349-7788
fax 52 349-7460
e-mail: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Adrian Mól
ul. Jagiellońska 3, pok. 119, I piętro
tel. 52 349-7598
fax 52 349-7460
e-mail: rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl

Sprawy do załatwienia w Urzędzie

 

Oddział Obsługi Wojewody


Kierownik
Joanna Skrzyńska
ul. Jagiellońska 3, pok. 105, I piętro
tel. 52 349-7648
fax 52 349-7460
e-mail: jskrzynska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Czym się zajmujemy?

 

 1. Współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami, partiami politycznymi, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz związkami kombatantów i osób represjonowanych;
 2. Organizacją i obsługą protokolarną oficjalnych wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, przedstawicieli innych państw oraz innych organów i instytucji;
 3. Realizacją zadań Wojewody w zakresie współpracy międzynarodowej;
 4. realizacją spraw związanych z nadawaniem i wręczaniem orderów, odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych;
 5. Upamiętnianiem wydarzeń historycznych;
 6. Organizacją obchodów świąt państwowych oraz uroczystości patriotycznych na terenie województwa z udziałem Wojewody i Wicewojewody;
 7. Realizacją patronatów honorowych Wojewody i Wicewojewody oraz spraw związanych z udziałem Wojewody i Wicewojewody w komitetach honorowych i komitetach organizacyjnych;
 8. Organizacją oraz obsługą narad, spotkań i konferencji z udziałem Wojewody i Wicewojewody;
 9. Realizacją spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę i Wicewojewodę funkcji reprezentacyjnych, w tym m.in. przygotowywaniem dyplomów, listów gratulacyjnych oraz oficjalnych wystąpień;
 10. Planowaniem środków finansowych na realizację zadań należących do kompetencji Biura;
 11. Koordynowaniem uczestnictwa Wojewody w pracach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 12. Zapewnieniem organizacji pracy Wojewody i Wicewojewody poprzez m.in.: opracowywanie terminarza prac Wojewody i Wicewojewody, obsługę sekretarsko-biurową, obsługę i monitorowanie poczty.


Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze. zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2015 r. poz. 525 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.),
 6. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),
 8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25),
 10. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014  r., poz. 1195),
 11. Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Oddział Informacji i Analiz

Kierownik
Beata Zarzycka
ul. Jagiellońska 3, pok. 120, I piętro
tel. 52 349-7655
fax 52 349-7460
e-mail: bzarzycka@bydgoszcz.uw.gov.pl


Czym się zajmujemy?

 1. Odpowiadaniem na pytania dziennikarzy na temat działalności Wojewody oraz kierowanego przez niego Urzędu Wojewódzkiego, pressroom
 2. Informowaniem mediów o bieżącej działalności Wojewody, Wicewojewody i Urzędu,
 3. Informowaniem o planach pracy Wojewody i Wicewojewody,
 4. Organizacją konferencji prasowych związanych z działalnością Wojewody i Urzędu,
 5. Współpracą z wydawnictwami promującymi region,
 6. Współpracą z ministerstwami i urzędami centralnymi w zakresie polityki informacyjnej Rządu,
 7. Redagowaniem strony internetowej Urzędu.


Akty prawne, na podstawie których działamy, to m.in.:

 1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058).
 2. Ustawa Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. nr 5 poz. 24 ze.zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. z 2002 r., nr 4, poz. 36).

 

Samodzielne stanowisko do spraw protokolarnych


Zajmuje się organizacją i obsługą  protokolarną oficjalnych wizyt na terenie województwa przedstawicieli Rządu RP, naczelnych i centralnych organów władzy  państwowej, przedstawicieli innych państw oraz innych organów i instytucji.

Wieloosobowe stanowisko ds. cmentarnictwa wojennego i dziedzictwa kulturowego

Realizuje zadania Wojewody wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.