drukuj

Możecie nas Państwo znaleźć w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3,

tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322

Dyrektor
Justyna Tucholska
Sekretariat
ul. Jagiellońska 3, pok. 38, parter
tel. 52 349-7320
fax 52 349-7322
e-mail: bko_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zastępca Dyrektora
Robert Hermanowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 37, parter
tel. 52 349-7358
fax 52 349-7322
e-mail: rhermanowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Oddział Organizacji i Zarządzania


Kierownik

ul. Jagiellońska 3, pok. 37, parter
tel. 52 349-7358
 

Zajmujemy się m.in.:

 1. Opracowywaniem Statutu i Regulaminu K-P UW;
 2. Organizacją pracy Urzędu oraz obiegu dokumentów;
 3. Opracowywaniem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu;
 4. Systemem Zarządzania Jakością oraz Systemem Kontroli Zarządczej;
 5. Prowadzeniem Kancelarii Ogólnej oraz Punktu Obsługi Klienta.


Kancelaria Ogólna


pok. 4, parter, wejście od ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy,
czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00

Kancelaria przyjmuje pisma i wnioski kierowane do Wydziałów i Biur Urzędu.

Pisma i wnioski można również składać w Punkcie Obsługi Klienta we wtorki w ramach dyżuru w godz. 16.00 - 18.00.

Punkt Obsługi Klienta


Punkt Obsługi Klienta
pok. 4, parter, wejście od ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy
tel. 52 349-7720/ -7721
czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00
Dla osób uprawnionych zapewniamy tłumacza języka migowego on-line Sprawy do załatwienia w Urzędzie

Zajmujemy się m.in.: 

 1. Udzielaniem klientom niezbędnych informacji, udostępnianiem kart objaśnień oraz zapewnianiem klientom wymaganych druków i formularzy;
 2. Potwierdzaniem, przedłużaniem ważności oraz unieważnianiem Profilu Zaufanego ePUAP;
 3. Przyjmowaniem oraz rejestracją wniosków kierowanych do archiwum zakładowego;
 4. Przyjmowaniem oraz rejestracją wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatów karnych wystawionych do końca 2015 r.;
 5. Obsługą infolinii systemu „Informacja dla Obywatela”.


Punkt Obsługi Klienta służy pomocą w zakresie udostępnienia klientom treści aktów prawnych publikowanych w następujących dziennikach promulgacyjnych:

 1. Dziennik Ustaw*   
 2. Monitor Polski* 
 3. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego* 
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - w wersji elektronicznej


* udostępniane do wglądu w wersji papierowej (do 2011 r. włącznie) oraz elektronicznej

Oddział Archiwum


Kierownik
Patryk Borożyński
ul. Konarskiego 1-3, pokój 151, I piętro
tel. 52 349-7303
e-mail: pborozynski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in.:

 1. Prowadzeniem archiwum zakładowego;
 2. Przechowywaniem zbioru akt zlikwidowanych państwowych jednostek organizacyjnych;
 3. Wydawaniem zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych oraz wypisów i odpisów innych dokumentów;
 4. Udzielaniem instruktażu z zakresu archiwizacji i brakowania akt.


Wieloosobowe stanowisko do spraw kadr

ul. Jagiellońska 3, pok. 31 i 42, parter
tel. 52 349-7320
e-mail: bko_sekrertariat@bydgoszcz.uw.gov.pl
 

 Zajmujemy się m.in.:

 1. Naborem do korpusu służby cywilnej;
 2. Prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu; 
 3. Prowadzeniem spraw kadrowych organów rządowej administracji zespolonej
  w województwie oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;
 4. Prowadzeniem spraw związanych z realizacją świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą Komisji Socjalnej Urzędu.

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

ul. Jagiellońska 3, pok. 41, parter
tel. 52 349-7320
e-mail: bko_sekrertariat@bydgoszcz.uw.gov.pl
 

Zajmujemy się m.in.:

 1. Szkoleniami; 
 2. Prowadzeniem dokumentacji dotyczącej urlopów i innych nieobecności oraz spraw dotyczących czasu pracy;
 3. Sprawami związanymi z opisami, wartościowaniem i standaryzacją stanowisk w korpusie służby cywilnej;
 4. Prowadzeniem spraw dotyczących praktyk, staży oraz zajęć szkoleniowych pracowników wpisanych na listę aplikantów radcowskich.

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw świadczenia usług transportowych

Koordynator
Mariusz Pankau
ul. Jagiellońska 3, pok. 34, parter
tel. 52 349-7301
e-mail: mpankau@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmujemy się m.in. świadczeniem usług transportowych na rzecz Kierownictwa i pracowników Urzędu oraz racjonalizacją wykorzystania środków transportu Urzędu.

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i obronności Urzędu


Jerzy Krysiński

ul. Jagiellońska 3, pok. nr 10, parter
tel. 52 349-7354
e-mail: jkrysinski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zajmuje się m.in.:

 1. Planowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa Urzędu będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu; 
 2. Planowaniem i realizacją zadań związanych z obronnością Urzędu w czasie pokoju, na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
 


Samodzielne stanowisko do spraw bhp


Jolanta Pawlikowska- Cichy
ul. Jagiellońska 3, pok. 10, parter
tel. 52 349-7360
e-mail: jpawlikowska@bydgoszcz.uw.gov.pl   
 

Zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie.

Akty prawne, na podstawie których działamy to m.in.:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz.U. z 2018 r. poz. 1559);
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 6. Statut i Regulamin Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.