drukuj

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, tel. 52 349-7290
Toruń, ul. Moniuszki 15-21, tel. 56 62-26-564
Włocławek, ul. Brzeska 8, tel. 54 23-14-415

Dyrektor
Paweł Bukowski
Sekretariat
ul. Jagiellońska 3, pok. 20 , parter
tel. 52 349-7290
fax 52 349-7292
e-mail: bfi_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Oddział Finansowo-Księgowy

Kierownik
Główny Księgowy Urzędu
Marta Szuścicka
ul. Jagiellońska 3, pok. 24, parter
tel. 52 349-7217
e-mail: glowny_ksiegowy@bydgoszcz.uw.gov.pl 


Zajmujemy się m.in.:

 1. Obsługą finansowo-księgową Urzędu;
 2. Obsługą kasową, gotówkową i bezgotówkową pracowników i klientów Urzędu (kasa Urzędu z dniem 31.12.2016 ulega likwidacji. Od dnia 01.01.2017 możliwe będzie dokonywanie wpłat w Urzędzie Pocztowym mieszczącym się w budynku Urzędu przy ul. Konarskiego 1 lub przelewem);
 3. Prowadzeniem spraw płacowych pracowników Urzędu;
 4. Dysponowaniem środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;
 5. Planowaniem, realizacją, monitorowaniem i sprawozdawczością z realizacji budżetu Urzędu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości oraz aktami wykonawczymi;
 6. Prowadzeniem ewidencji i rozliczaniem majątku trwałego, nakładów inwestycyjnych, wartości niematerialnych i prawnych.

 

Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji

Kierownik
Halina Ziółkowska
ul. Jagiellońska 3, pok. 8, parter
tel. 52 349-7328
e-mail: hziolkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Realizuje zadania w zakresie zamówień publicznych i inwestycji.

Zajmujemy się m.in.:

 1. Prowadzeniem postępowań przetargowych w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Urzędu;
 2. Sporządzaniem dokumentacji w zakresie procedur, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 3. Przygotowywaniem i parafowaniem umów będących wynikiem udzielania zamówień publicznych oraz prowadzeniem ich rejestru;
 4. Nadzór nad zadaniami inwestycyjno-budowlanymi realizowanymi w Urzędzie;
 5. Realizacją zadań związanych z obowiązkiem publikacji informacji publicznej własnej i przekazanej z innych wydziałów, podległej obowiązkowi ogłoszenia w ramach procedury zamówień publicznych, a także na mocy przepisów innych ustaw;
 6. Sporządzaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w obiektach Urzędu z innych środków pozabudżetowych oraz prowadzeniem monitoringu i sprawozdawczości w powyższym zakresie oraz z realizacji zawartych umów inwestycyjnych;
 7. Prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 8. Zapewnieniem sprawnej łączności komórkowej Urzędu oraz prowadzeniem rozliczeń z tym związanych.

 

 

Oddział Logistyki

Kierownik
Przemysław Batkowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 6, parter
tel. 52 349-7222
e-mail: pbatkowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Realizuje zadania w zakresie logistyki i zarządzania nieruchomościami.

Zajmujemy się m.in.:

 1. Wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem gospodarki magazynowej Urzędu;
 2. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarką rzeczowymi składnikami majątku Urzędu oraz komisyjnym prowadzeniem likwidacji składników majątkowych;
 3. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu;
 4. Realizacją zadań o charakterze gospodarczo-rzemieślniczym, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów Urzędu;
 5. Administrowaniem salami konferencyjnymi oraz obsługą narad, szkoleń itp. organizowanych przez Urząd;
 6. Zabezpieczeniem logistycznym zdań wynikających m.in. z przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 7. Prowadzeniem bieżących remontów w infrastrukturze Urzędu;
 8. Utrzymywaniem porządku i czystości w budynkach Urzędu i na terenach przyległych.